martes, 18 de diciembre de 2012

VERB TO BE


AFFIRMATIVE

Iama student.
Heisa teacher.
Sheisa journalist.
Itisa book.
Wearemechanics.
Youarepilots.
Theyarepolicemen.

NEGATIVE

Iam nota singer.
Heis nota receptionist.
Sheis nota nurse.
Itis notmy book.
Weare notnot musicians.
Youare nota shop assistant.
Theyare nottaxi drivers.


I'm not a singer.
Heisn'ta receptionist.
Sheisn'ta nurse.
Itisn'tmy book.
Wearen'tnot musicians.
Youaren'ta shop assistant.
Theyaren'ttaxi drivers.

INTERROGATIVE

AmIright?
Ishehere?
Isshea nurse?
Isitsecond-hand?
Arewewrong?
AreyouAlan Parker?
AretheyAmerican?

EXERCISES.DEMOSTRATIVES: this, that these and those

ARTICLES: a, an, the


Els articles (The articles)

Els articles en anglès són: a/an i the.

  • L’article indeterminat a/an equival en català a un, una. S’utilitza davant de noms ensingular, mai davant de noms en plural. 

L’article a s’utilitza quan la paraula següent comença per consonant i an quan la paraula següent comença per vocal. Per exemple: car / an apple
Recorda: 

Exemples: 
There is a book on the table.(=Hi ha un llibre a sobre de la taula)
There is an elephant in the Zoo.

  • L’article determinat the equival en català a el, la, els i les.

The boy (el noi) The boys (els nois)
The girl (la noia) The girls (les noies)

Exemples:
The film that I saw yesterday was very funny. (la pel·lícula quevaig veure ahirera molt divertida.)
This is the T-shirt that I bought last week. (aquesta és la samarreta que vaig comprar lasetmana passada.)


EXERCISES